Onderwerp: Hoedt U voor namaak

.

Preek 08 Augustus 2021

Hoedt U voor namaak

Deze preek is vooral bedoeld om aan te sporen om steeds dicht bij Gods Woord te blijven. Vanaf den beginne kun je zien, dat satan de mens van God probeert af te houden door te liegen. Kijk maar naar Genesis 2:16 -17 en gen 3 :1

Vs 16-17 En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom  van kennis van goed en kwaad zult gij niet eten, want ten dage dat gij daarvan eet zult gij voorzeker sterven.  Wat maakt satan daarvan? Vs: 3:1b God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof.  M.a.w. satan begint met het gebod van God te verdraaien, zodat het zwaar zou worden. In vers 4 en 5 liegt satan dan weer verder:  De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage dat gij daarvan eet uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Een nieuwe leugen, ja, een reeks van leugens. Welliswaar vallen Adam en Eva na het eten van de vrucht niet gelijk dood neer, maar ze beginnen te sterven. Geestelijk sterven ze wel onmiddellijk, omdat ze geen rechtstreeks contact meer kunnen hebben met Gods Geest. En ja ze kennen goed en kwaad (nou ja een beetje) maar ze zijn bepaald niet als God.

En op dezelfde wijze probeert satan nog steeds de gemeente van God los te krijgen van Christus.

Satan probeert ons wijs te maken, dat onze zonden zo groot zijn, dat vergeving niet mogelijk is, of satan probeert ons te overtuigen dat God veel meer geboden heeft opgelegd dan God gedaan heeft.

Aan de andere kant probeert hij ook via leugens ons te laten denken, dat wij God zouden zijn. De alverzoeningsleer  is daar een voorbeeld van: alsof wij in afwijking van Gods woord zouden kunnen prediken, dat je Gods vergeving zou ontvangen ook als je Hem niet als Heer in je leven hebt verwelkomt. De evolutietheorie is ook een leugen op dit vlak, alsof er leven kan ontstaan (worden gemaakt uiteindelijk) zonder God.

Nu zijn deze voorbeelden vrij duidelijke leugens en zullen wij daar niet snel intrappen. Maar satan weet vaak ook wat subtieler te werken. Een paar jaar geleden nog maar was het vrij makkelijk om daarvoor te waarschuwen. Je kon elkaar wijzen op boeken en uitgevers, die misschien wel religieus waren, maar niet Bijbels. Nu echter met internet worden we bedolven met artikeltjes e.d. en is er geen vaste schrijver aan te wijzen. Zo gaan er allerlei complottheorieën rond en ze worden steeds verder aangedikt. Iedereen roept maar wat en de waarheid is vaak moeilijk te achterhalen. We moeten dus steeds zelf opletten.

Ik heb gezien hoe subtiel satan te werk kan gaan, door te beginnen met binnen een organisatie een persoon te misleiden en via hem of haar zijn leugens in de organisatie te krijgen. Een ontwikkeling van de laatste twee jaar is dat vrijzinnige standpunten de kerken binnenkomen en nu ook andere organisaties . Een voorbeeld is het onlangs uitgebrachte boek “Oer”. Dit boek probeert de evolutietheorie te combineren met God. God de schepper van hemel en aarde wordt tot een soort opziener die kijkt of de evolutie wel goed loopt. Een ander voorbeeld is dat de wonderen uit de Bijbel via allerlei theorieën verklaard moeten worden. Zo wordt Gods kracht weggeredeneerd.

Hoe zorgen we ervoor dat we niet misleid worden?  De complottheorieën zijn het makkelijkst te weerleggen. Heel veel hiervan hebben geen enkele betrekking op ons dagelijkse leven, bijvoorbeeld theorieën over wat regeringsleiders e.d. doen. Wel, jij hebt daar geen invloed op en je hoeft daar dus ook niets mee te doen. Pas als het geloofsleven in het gedrang komt, is er wellicht aanleiding voor actie. Sommige complottheorieën gaan over de eindtijd en proberen allerlei zaken daaronder te schuiven. Ja, wij moeten waakzaam zijn en dit is de eindtijd, maar we moeten niet proberen allerlei zaken die gebeuren een geestelijke betekenis te geven. Het boek Openbaringen geeft een aantal herkenbare gebeurtenissen weer.  We hoeven niet te raden en dingen moeizaam uit te leggen en te verdraaien om er een eindtijd-betekenis aan te geven. Israël is terug in het beloofde land. Dat is een onweerlegbaar kenmerk. Verder roept Jezus ons op slechts te waken. Zorg ervoor, dat je klaar staat als Hij komt. Dat is alles.

Hoe weerleggen wij de vrijzinnige gedachten van deze tijd. Door ze naast Gods woord te leggen en daarmee te meten. Als het niet overeenkomt met de Bijbel, dan is het niet van God. Het mag mooi klinken, maar als het niet overeenstemt met Gods Woord, heeft het geen waarde. Daarom is het belangrijk dat we alleen luisteren naar mensen van wie we weten, dat zij wederom geboren zijn en zelfs dan is het goed om na te gaan of wat ze zeggen wel in de Bijbel staat. Als je het niet zeker weet, leg het opzij. Uiteindelijk hoef je niets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd: 1 kor 2:2. Waarbij we niet de opstanding uit de dood moeten vergeten: 1 kor 15: 12 e.v. (daar zie je trouwens ook direct al weer een leugen van satan terug. Meteen al dus)

Blijf dus in Zijn Woord en houd vast aan je redding en opstanding.

Amen