Onderwerp: liefde

.

.

Preek 26 Juni 2021

Liefde

Wat is een goede gemeente?  Die vraag is niet goed te beantwoorden. Wat wel te beantwoorden is, is de vraag wanneer een gemeente goed bezig is. Je kunt dan aan verschillende dingen denken:

  • In de gemeente is er alle ruimte voor de werkingen van de Heilige Geest.  a. iedereen spreekt in tongen  b. er zijn veel profetische woorden
  • Er gebeuren veel genezingen in de gemeente
  • De gemeente is druk met voorbede
  • De gemeente deelt uit aan iedereen die dat nodig heeft
  • In de gemeente is er veel geloof, zodat bergen verzet worden

Allemaal goede dingen en zelfs dingen waarnaar wij mogen streven, maar de Bijbel geeft een totaal andere maatstaf.  Laten we maar kijken naar wat I kor 13 ons leert:

Vanaf vers 1 Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is wist en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.

De Bijbel is heel duidelijk: de vraag of iets wat we doen waarde heeft voor God of niet, hangt niet af van wat we doen, maar van hoe ons hart is. En dat hart moet vervuld zijn van liefde, ja sterker: van Gods liefde. Gods liefde moet in ons hart zijn, anders kunnen wij het niet opbrengen om ons door de liefde te laten leiden. Als we niet vol zijn van Gods liefde dan wordt handelen in liefde onder omstandigheden niet alleen moeilijk, maar onmogelijk. Met name als er sprake is van onrecht dan wordt het moeilijk om de ander te vergeven.

Ik heb jaren terug een stukje tv gezien (het was een programma van Veronica nota bene) over een vader, die in de gevangenis de moordenaar van zijn dochter gaat bezoeken. Je zult begrijpen dat het een moeilijk gesprek is, maar uiteindelijk steekt de dader zijn hand uit naar de vader om vergeving te vragen en om hem te troosten bij het verdriet. De vader reageert dan met de woorden: Op die handdruk heb ik al die jaren gewacht.

Het was Veronica, dus over het geloof wordt niet gesproken, maar het kan niet anders dan dat Gods liefde hier aan het werk is geweest.

Je vraagt je misschien af: heb ik Gods liefde wel. Misschien ben je er inmiddels wel van overtuigd, dat God van je houdt, maar hoe zit het met jouzelf. Heb jij Gods liefde. Het antwoord bestaat uit twee letters : JA .  en hoe weten we dat dan? Rom 5:5  en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is zo zeker als Christus  toen wij nog zwak waren te zijner tijd (dat betekent hier: op Zijn tijd) voor goddelozen is gestorven. Is Jezus  voor de zondaren gekomen? Jazeker, en dus heb jij Gods liefde. Als je in liefde dreigt te kort te schieten, wat moet je doen?  Het antwoord staat in dit stukje, nl naar de bron teruggaan. Wat is de bron? De Heilige Geest.

Nu we weten dat wij Gods liefde in ons hart hebben en dat we altijd de bron kunnen aanboren voor als we meer nodig hebben, kunnen we aan de slag.

Terug naar 1 kor 13: in de verzen 4 t/m 6 staan een aantal aandachtspunten of werkgebieden of hoe je het maar wilt noemen.

De liefde is lankmoedig. Dat betekent geduldig, niet gauw boos zijn, toegevend zijn.

De liefde is goedertieren: Je levenshouding is barmhartig zijn en vergevingsgezind zijn

De liefde is niet afgunstig (jaloers)

De liefde praalt niet. Je doet wat je moet doen, zonder aan iedereen te vertellen wat je voor iets goeds hebt gedaan.

De liefde is niet opgeblazen. De liefde vindt zichzelf niet belangrijk. Wil niet het middelpunt van de belangstelling zijn.

Zij kwetst niemands gevoel.  Bij wat je doet en nalaat bedenk je tevens dat je daarmee anderen niet moet kwetsen of irriteren

Zij zoekt zichzelf niet. Het gaat niet om jouw belang, maar om dat van de ander (dat is minder makkelijk dan  je denkt overigens, kijk ook maar bij Fil 2:3 niet alleen op je eigen belang letten, maar ook op dat van anderen)

Zij is niet verbitterd. Hoe word je niet verbitterd. Door te vergeven en door je te realiseren dat er misschien wel een hele goede reden is, waarom je niet je zin krijgt. Mensen worden verbitterd omdat ze denken dat iedereen (en soms zelfs ook God) tegen hen is. Dat is eigenlijk nooit zo. Je hebt alleen maar dat idee gekregen en omdat je je niet in die ander hebt verplaatst, zie je ook niet waarom hij/zij zo reageert. Relativeer wat anderen zeggen en doen en je wordt niet verbitterd en dat is fijn, ook voor jezelf.

Zij rekent het kwade niet toe. Dat is wat anders dan alles maar laten gebeuren. Als je een inbreker ziet, hoef je dat niet met de mantel der liefde te bedekken. Bel gewoon 112, maar vergeef de dader. Dat klinkt zo makkelijk, maar als je ziet dat iemand wordt aangereden en de dader rijdt door, dan valt dat niet mee. Als je het nummerbord hebt, geef het door aan de politie. Vergeven is niet hetzelfde als alles straffeloos laten gebeuren. Maar realiseer je wel, dat Jezus de eeuwige straf voor de dader heeft gedragen en dat ook de dader tot geloof kan komen en tot redding. Dat willen wij niet altijd, maar denk dan aan Jezus aan het kruis, die zonder aarzelen vergeving schenkt als een van de twee misdadigers dat vraagt. De misdadiger zelf constateert, dat hij schuldig is en de wereldse straf verdient, maar dat betekent niet dat hij wordt uitgesloten van de eeuwige redding.

Genoeg dus om aan de slag te gaan lijkt me en 1 Joh 3:18 spoort ons aan om het niet bij woorden te laten:  Kinderkens laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong maar met de daad en in waarheid.

Amen